Eltma

Stali jsme se místem zpětného odběru pneumatik od koncového zákazníka, určených pro recyklaci, nebo ekologickou likvidaci. Jak to funguje?

Eltma jako autorizovaný kolektivní systém organizuje svoz a likvidaci pneumatik. Financování je zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz a likvidace je v rukou našich zpracovatelů, vybraných na základě výběrového řízení. Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky lze využít energeticky. Zařízení na energetické zpracování pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku emisí.

Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů, textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro průmysl, jízdárny, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další produkty.

Pneuservisy, autoservisy a prodejci jsou místa zpětného odběru, pokud sami požadují bezplatné odebírání pneumatik výrobcem. Dle zákona nesmí limitovat odběr nákupem zboží nebo služeb. Zákon připouští sběr pneumatik buď v režimu zpětného odběru, nebo jako odpadů. Obce tedy mohou i nadále odebírat pneumatiky od občanů v režimu odpadů, a pak mohou za tento sběr požadovat i určitý poplatek. Takto odebranou pneumatiku pak musí ale dále předat v režimu odpadů, oprávněné osobě, resp. zpracovateli. Nesmí docházet k tomu, že obce takto přijaté pneumatiky odvezou na místa zpětného odběru. Tím by došlo k předání odpadu neoprávněné osobě, a tedy k přestupku ze strany obce. Samozřejmě ale obec může uzavřít smlouvu o zřízení místa zpětného odběru s jakýmkoliv existujícím výrobcem – povinnou osobou, a pak může sbírat pneumatiky v neodpadovém režimu např. na svém sběrném dvoře, a daný výrobce by se měl o dané pneumatiky náležitě (finančně) postarat.

K tomuto tématu se dá ještě uvést, že jsou pneumatiky, které do zpětného odběru vyloženě nepatří, resp. které jsou odpadem, ve chvíli, kdy se jich chce jejich majitel zbavit. Zde jde např. o pneumatiky ze silážních jam. Tyto pneumatiky jsou ve chvíli, kdy se jich zemědělské družstvo zbavuje odpadem, neboť je dlouhodobě užívaly jinak, než byl jejich primární účel. Jejich odvoz by mělo tedy řešit dané družstvo na své náklady – např. se dohodnout s nějakou místní svozovou společností.

Pokud jsou pneumatiky špinavé, nebo jejich množství převyšuje obvyklou manipulační nebo skladovací kapacitu místa, může provozovatel místa zpětného odběru pneumatiky samozřejmě odmítnout. Je třeba si uvědomit, že nepředáváte pneumatiky někomu, kdo běžně nakládá s odpadem, ale na běžnou provozovnu či obchod. Místo zpětného odběru má právo odmítnout pneumatiky, které mohou kontaminovat či nějak ohrozit zdraví pracovníků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *